اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي معدن(آقايان رحمتي، خاکزاد، وکيل، ايرواني و خزايي) در تاريخ هاي 3 و 4 ارديبهشت سال 1393 در سازمان نظام مهندسي معدن استان آذربايجان غربي حضور يافته و  ضمن برگزاري نشست مشترک با رياست و اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي معدن استان، پرونده هاي تجديدنظرخواهي را در محل رسيدگي کردند. اعضاي شورا همچنين از يکي از معادن استان نيز بازديد کردند.